Scéim Teanga TETB

Is é an aidhm atá ag Acht na dTeangacha Oifigiúla úsáid na Gaeilge i ngnóthaí poiblí a chur chun cinn agus cinntiú go n-úsáidfidh comhlachtaí poiblí an Ghaeilge nuair atá siad i mbun cumarsáide leis an bpobal agus/nó ag soláthar seirbhísí don phobal.

Beidh feidhm ag an scéim ar feadh tréimhse trí bliana ón 1ú Meán Fomhair 2021 nó go dtí go dtabharfar faomhadh do scéim eile, cibé acu dáta is déanaí.

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Thiobraid Árann tiomanta na gealltanais atá déanta aige maidir le scéim teanga an Bhoird a chur i bhfeidhm.

Bernadette Cullen

Príomhfheidhmeannach

Bord Oideachais agus Oiliúna Thiobraid Árann Scéim Teanga 2021-2024

Official Language Scheme TETB

The aim of the Official Languages Act is to promote the use of Irish in public affairs and to ensure the use of Irish by public bodies when communicating with the public and/or providing services to the public.

The scheme shall remain in force for a period of 3 years from 01 September 2021 or until a new scheme has been approved, whichever is the later.

Tipperary Education and Training Board is determined to implement the commitments entered into in the board’s language scheme.

Bernadette Cullen

Chief Executive

Tipperary Education and Training Board Official Language Scheme 2021-2024

Share