Tipperary ETB Clonmel Campus Open Day on April 20

April 12, 2023

TIPPERARY ETB CLONMEL MAP

CLONMEL, CO TIPPERARY: The public are being invited to find out more about the wide range of further education courses available in Clonmel at the Tipperary Education and Training Board’s Army Barracks Campus Open Day on Thursday, 20 April.

Current Tipperary ETB students and staff will be there from 10am-2pm to answer questions about the array of full-time, part-time, certified and non-certified courses available in the town, while Tipp FM will also be broadcasting from the Army Barracks Campus at Dillon Street (Eircode: E91 FR52) during the afternoon.

The Open Day at the former site of Kickham Barracks will include course talks, information stands, guided tours of the campus, as well as the opportunity to chat with staff and students.

The Army Barracks Campus is a central location for a wide range of interesting courses geared towards career development, ranging from QQI Levels 1-6.

These courses include, but are not limited to: Animal Care, Art, Beauty Therapy, Bookkeeping/Accounts/Payroll, Car Driver Theory Test Preparation, Computers/Information Technology Skills/ICDL, Culinary Skills, Childcare, Creative Writing for Beginners, Digital Photography, Get Connected with your Smartphone, Early Learning & Care (Childcare), Employment Skills, ESOL (English for Speakers of Other Languages), Hairdressing, Healthcare, Horticulture, Home Repairs & Maintenance, Numeracy Skills/Maths, Office Skills, Reading & Writing Skills, Staying Safe Online, Woodwork and many more.

Tipperary ETB Clonmel Open Day April 2023

People of all ages are being encouraged to visit the Open Day to find a course that fits their schedule, with courses typically running during the school year and classes running on a full-day, morning, afternoon and/or evening basis.

Further Education Coordinator at Tipperary ETB, Kathleen Grimes, is encouraging people to avail of this opportunity:

“Further education has become an essential part of our society, where individuals have the opportunity to learn new skills, acquire knowledge, and develop themselves personally and professionally. Our further education campus aims to provide all of these opportunities to our students, no matter their age or background”.

Anybody looking for more information about what’s happening on the day, or who’d like to source further information about courses at the Army Barracks Campus in Clonmel, can contact Brigid-Ann Whelan by email at bwhelan@tipperaryetb.ie.

======

CLUAIN MEALA, CO THIOBRAID ÁRANN: Tá fáilte curtha roimh an bpobal níos mó a fháil amach faoin réimse mór cúrsaí breisoideachais atá ar fáil i gCluain Meala ag Lá Oscailte Champas Bheairic na nAirm Chluain Meala de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Thiobraid Árann ar an Déardaoin 20 Aibreán.

Beidh mic léinn agus baill foirne reatha BOO Thiobraid Árann ansin idir a 10am.-2pm le ceisteanna a fhreagairt ar an réimse mór cúrsaí atá ar fáil go lánaimseartha, go páirtaimseartha, deimhnithe agus nach bhfuil deimhnithe sa chathair agus beidhTipp FM ag craoladh beo chomh maith ó Champas Bheairicí an Airm ar Shráid Dillon (Éirchód: E91 FR52) i rith an tráthnóna.

Áirítear leis an Lá Oscailte ag an áit a mbíodh Dún Chiceam suite tráth, cainteanna faoi chúrsaí, ardáin eolais, turais threoraithe den champas chomh maith le deis dul chun cainte le mic léinn agus baill foirne.

Is ionad lárnach é Campas Bheairicí an Airm do réimse mór cúrsaí spéisiúla atá dírithe ar fhorbairt ghairm, ó leibhéal QQI 1-6.

Áirítear le na cúrsaí seo, ach níl sé teoranta dóibh, tá: Cúram Ainmhithe, Ealaín, Teiripe Scéimhe, Leabharchoimeád/Cuntais/Párolla, Ullmhúchán don Teastas Teoirice don Tiománaí Cairr, Scileanna Ríomhaireachta/Teicneolaíocht Faisnéise/ICDL, Scileanna Cócaireachta, Cúram Leanaí, Scríbhneoireacht Chruthaitheach Thosaitheoirí, Fótagrafaíocht Dhigiteach, Ceangail le do Ghuthán Póca, Luathfhoghlaim agus Cúram (Cúram Leanaí), Scileanna Fostaíochta, BCTE (Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile), Deisiúchán TÍ & Cothabháil, Scileanna Uimhearthachta/Mata, Scileanna Oifige, Scileanna Léitheoireachta & Scríbhneoireachta, Fanacht Slán ar Líne, Adhmadóireacht agus neart eile.

Táthar ag spreagadh daoine de chuile aois aghaidh a thabhairt ar an Lá Oscailte chun teacht ar an gcúrsa is mó a bheadh in oiriúint dóibh, agus cúrsaí ar siúl de ghnáth i rith na scoilbhliana agus iad ar bun i rith lá iomlán nó ar maidin, san iarnóin agus/nó um thráthnóna.

Tá comhordaitheoir Oideachais d’Aosaigh Kathleen Grimes i BOO Thiobraid Árann ag impí ar dhaoine an deis seo a thapú:

“Is gné riachtanach é oideachas d’aosaigh inár sochaí, áit a bhfuil an seans ag daoine aonaracha scileanna nua a fhoghlaim, teacht ar fheasacht agus iad féin a fhorbairt go pearsanta agus go gairmiúil. Is í aidhm ár gcampas oideachais ná chun na deiseanna seo ar fad a sholáthar dár mic léinn, cibé cén aois nó cúlra atá acu”.

Má tá aon duine ag lorg tuilleadh eolais faoin Lá Oscailte nó faoi na cúrsaí atá ar fáil ar Champas Bheairic na nAirm i gCluain Meala, is féidir dul i dteagmháil le Brigid-Ann Whelan trí ríomhphost a sheoladh chuig bwhelan@tipperaryetb.ie.

Post expires at ACTIONTIME on ACTIONDATE

Go back